CatalaCastellaTumblrFaceBook

Equip interdisciplinar

 

 

L'Equip professional de la FNSDA està format per tot un equip interdisciplinari que cobreixen les diferents àrees de treball de la següent forma:

 

Equip directiu

L’equip directiu de la FNSDA es l’encarregat d'elaborar propostes per al Patronat i aplicar les directrius d’aquest en tots els assumptes relacionats amb l’entitat.
Coordina, dirigeix i supervisa totes les àrees de l’entitat i vetlla per al seu bon funcionament.
Estableix les relacions formals amb les institucions públiques, amb els jutjats i la fiscalia.
És responsable d’assessorar a famílies i professionals i d’establir els acords amb les famílies i la resta d’interlocutors sobre els nous casos.
Cerca recursos per a l’assoliment de les finalitats de la Fundació i és responsable de la difusió externa de l’entitat. També gestiona i supervisa l’elababoració de projectes que assumeix la Fundació.

 

Àrea social

Formada per referents de tutela i auxiliars de tutela, és l’àrea encarregada del seguiment dels tutelats mitjançant la coordinació amb els diferents recursos (administració, laborals, habitatge, lleure, etc).

Així mateix es responsable de valorar les necessitats del tutelat i de buscar la solució més adequada a les seves característiques i situació. Planifiquen el seu futur preveient les futures necessitats i la forma de dona’ls-hi resposta.

Les referents tutelars i auxiliars de tutela atenen les urgències que es puguin originar en cada cas mitjançant un servei d’atenció les 24h els 365 dies de l’any.

 

Àrea economico-administrativa

S’ocupa de la protecció del patrimoni de l’incapaç a partir d’un seguiment comptable dels ingressos i despeses de cada tutelat,  així com de l’estudi de la inversió i gestió del patrimoni per treure’n, de forma estabe, el màxim benefici per a cada persona de forma totalment individualitzada.

En alguns supòsits la complexitat patrimonial exigeix una important dedicació, que normalment implica un seguiment permanent, freqüents consultes a professionals experts, reunions amb els representants de les parts implicades per arribar a acords, diferents tràmits per conèixer les titularitats i protegir-les a través dels mitjans oportuns, sol•licitud de les preceptives autoritzacions judicials a la intervenció de l’autoritat judicial en els supòsits que es consideri necessari.

 

Àrea Jurídica

L’àrea jurídica és responsable en l’assumpció de nous càrrecs tutelars de recopilar informació jurídica i patrimonial i portar a terme totes les gestions judicials que calgui.

S’encarrega de posar en coneixement del Jutjat les circumstàncies personals dels tutelats amb una periodicitat mínima anual. No obstant això, la gravetat de la majoria dels casos requereix una comunicació més constant per dur a terme, dins de la legalitat, la protecció de l’ incapaç.

Així mateix, s’ocupa de l’assessorament a les famílies o a altres agents socials sobre la incapacitat, les institucions de protecció de la persona, herències, protecció patrimonial, etc.
 

Facebook

Amb la col·laboració de